Algemene voorwaarden en regels praktijk

Op alle therapie en andere vormen van begeleiding van Praktijk lichaamsgerichte (psycho)therapie zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing:

De praktijk heeft geen secretariaat. Daarom in voorkomende gevallen per mail of whapp afzeggen. De sessies worden niet ( of heel zelden) onderbroken voor berichten van buitenaf.

Binnen de praktijk gebruik ik regelmatig de “blendend aanpak” dwz dat naast de sessies er ook eens in de week mailcontact is. Hiervan kan afgeweken worden.

Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn/haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft echter, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.

Overleg door therapeut met derden ( telefonisch/ schriftelijk of per mail) gebeurt uitsluitend nadat schriftelijke toestemming door cliënt(en) is gegeven.

Facturen worden aan het eind van iedere maand verstuurd aan de cliënt.

De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.

Gesprekken met derden, die op verzoek van cliënt(en) plaatsvinden, worden in rekening gebracht bij de cliënt.

Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging naar derden wordt verstuurd wordt dit in rekening gebracht.

Bij te late betaling kan ( na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.

Cliënt is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan Karen Sjouke, Praktijk lichaamsgerichte psychotherapie, staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Afmeldingen binnen 24 uur ( overmacht vormt een uitzondering) kunnen in rekening gebracht worden.

Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw therapeut. Op de praktijk zijn folders over klachtenbehandeling aanwezig. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de FVB= Federatie van Vaktherapeutische Beroepen. Zie hiervoor de site: vaktherapie.nl Op deze site zijn ook genoemde folders te vinden.